AboutUs copy

За акционерите

В настоящия раздел е публикувана актуална информация за проведените и насрочени Общи събрания на Дружеството, както и писмените материали към тях.

 

Изпращане в законоустановения срок на материалите за свикани Общи събрания, информация за текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, а така също и всяка друга информация, достъп до която акционерите имат право по закон, могат да бъдат изискани от Директор за връзки с инвеститорите:

 

Цветослава Дедева

е-mail: office@slancetabac.bg